MENU

 

Školstvo

Materská škola Borovce

Materská škola v Borovciach je málotriedna. Momentálne je zrekonštruovaná. Sú tu vymenené plastové okná, sociálne zariadenia, nový nábytok aj lehátka. V našej škôlke máme momentálne 17 detí od troch do šesť rokov. Čo sa týka počtu detí, vyhliadky do budúcnosti sú dobré.

Deti sa zúčastňujú akcií so svojím programom, ako napríklad:

  • Mikuláš v materskej škole aj v kultúrnom dome v Borovciach
  • Posedenie pod jedličkou
  • Karneval
  • Deň matiek
  • MDD
  • Zúčastnili sa výtvarnej súťaže Jablkový svet - ZSŠP Rakovice a predstavenia bábkového divadla

Deti majú svoj pravidelný režim, do ktorého zaraďujeme aj výučbu anglického jazyka.

Vonkajšie priestory našej materskej školy

Výzdoba našej materskej školy

Deti v materskej škole

Mikuláš v materskej škole


Základná škola Borovce

Základná škola v Borovciach má vyše dvestoročnú tradíciu. Prvý záznam o škole je z roku 1792, kedy bola postavená prvá časť školy - jednotriedka pre miestneho organistu - učiteľa. Od roku 1868 bola škola v správe obce Borovce. Vzhľadom k tomu, že vtedajšie ministerské nariadenia nepovoľovali v triede viac ako 60 žiakov, musela sa obec postarať o dobudovanie ďalšej triedy, ktorá bola pristavená v roku 1876. Ďalšia časť školy bola pristavená začiatkom 20. storočia. Vyučovanie prebiehalo v tom čase v dvoch učebniach a učilo sa aj v dvojzmennej prevádzke. Posledná dostavba školy do dnešnej podoby bola uskutočnená v druhej polovici 20. storočia. V súčasnosti v budove prebiehajú drobné úpravy a nevyhnutné rekonštrukčné práce. Naposledy to bola rekonštrukcia kotolne, ktorá vykuruje školu plynom.

Naša škola je v právnej subjektivite od roku 2002. Je typu málotriedky, má dve triedy so spojenými ročníkmi detí 1. - 4. ročníka. Okrem riaditeľky školy vyučuje jedna učiteľka na plný úväzok a učiteľka anglického jazyka na skrátený úväzok. O výchovu detí v ŠKD sa stará pani vychovávateľka. Ďalšími zamestnancami školy sú pracovníčky so skráteným úväzkom - ekonomická pracovníčka a školníčka, upratovačka a sezónne aj kurička v jednej osobe.

Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v duchu vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Na vyučovaní plne rešpektujeme individuálne schopnosti a požiadavky žiakov a ich zákonných zástupcov. Okrem povinných predmetov bežných ročníkov 1. stupňa máme zavedené povinné vyučovanie anglického jazyka od 3. ročníka. Deti 1. a 2. ročníka môžu navštevovať kurz anglického jazyka. V zmysle plurality názorov a náboženskej slobody majú deti možnosť výberu náboženskej výchovy, ktorú alternujeme s etickou výchovou.

Základná škola v Borovciach je moderná škola, ktorá spĺňa prísne kritériá EÚ, máme ako jedna z mála škôl zavedený pitný režim doupravenou vodou, telovýchovný kútik a v dohľadnej dobe aj športovo - oddychový areál na školskom dvore. Prípravné práce na výstavbe areálu už začali, dúfame, že v kalendárnom roku 2008 aj úspešne skončia. Tým zabezpečíme aj komplexné športovo - relaxačné požiadavky dnešnej doby.

Žiaci školy majú možnosť navštevovať krúžky: počítačový - škola je pripojená na internet, čitateľský krúžok, prírodovedný krúžok, krúžok šikovných rúk a tanečný krúžok.

Ani v budúcnosti nechceme poľaviť v zámeroch kvalitne pripraviť deti obce na ďalšie štúdium. Okrem priaznivých okolností a dobrých, schopných detí potrebujeme entuziazmus a tvorivých pedagógov. K tomu si prajeme šťastie a zdravie. Tešíme sa na nových žiačikov a spoluprácu s Obecným úradom v Borovciach, s organizáciami a občianskymi združeniami. Každá podaná ruka k spolupráci je nám vítaná.

V Borovciach 21.01.2008

Výzdoba našej školy

Vnútorné priestory našej školy

Vonkajšie priestory našej školy

Škola v prírode